carbon.jpeg

Как собствениците на места за настаняване могат да постигнат нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

 | Запазване
Нов доклад подчертава мерките, които партньорите могат да предприемат, за да помогнат на туристическия сектор да стане въглеродно неутрален до 2050 г. Три области – от намаляване на енергията до обучения – помагат на местата за настаняване да преодолеят предизвикателствата, произтичащи от декарбонизацията

Booking.com наскоро си сътрудничи със стратегическите консултанти EY Parthenon и OC&C, за да създаде доклада „Глобалният сектор на настаняване – Пътят към нетни нулеви емисии“. Докладът подчертава действията, които собствениците на места за настаняване могат да предприемат, за да намалят въглеродните си емисии и да помогнат на туристическата индустрия да постигне нетни нулеви емисии до 2050 г. Като част от проучването, 6500 места за настаняване от всякакъв тип в цял свят взеха участие в допитването. 

Понастоящем настаняването представлява приблизително 10% от емисиите от въглероден диоксид и еквивалентни парникови газове (CO2-eq) в туристическия сектор. Намаляването на емисиите със 17 мегатона (Mt) годишно – само 6 – 7% – би помогнало на местата за настаняване да постигнат нетни нулеви емисии през следващите 30 години. 

Мерките за пестене на въглерод могат да бъдат разпределени в три области: пестене на ресурси, обучение на гостите и персонала и преминаване към възобновяема енергия. Тези мерки могат да намалят парниковите газове (ПГ) с до 20%. Въпреки първоначалните инвестиции, повечето мерки могат да доведат и до положителна възвръщаемост за местата за настаняване заради спестяването на разходи в дългосрочен план. Също така е важно местата за настаняване да приемат редица инициативи, дори и те да изглеждат незначителни. Малките стъпки са за предпочитане пред бездействието.

Намаляване на потреблението на енергия

Първата стъпка, която едно място за настаняване може да предприеме, е да намали енергията, водата и отпадъците. Около 75% от възможността за намаляване се свързва с изпълнението на само три инициативи: инсталиране на енергийно ефективна система за отопление и охлаждане, използване на енергийно ефективни уреди и монтиране на прозорци с двоен стъклопакет.

Съсредоточаването върху по-малките инициативи обаче също е важно и често – по-лесно за изпълнение. Например изключването на минибара по подразбиране и избягването на ежедневното пране на кърпи може да спести по 2% от емисиите на въглероден диоксид. Тези мерки могат да бъдат приложени незабавно, без да са необходими допълнителни инвестиции.

Насърчаване на другите да бъдат по-внимателни с околната среда

Във втория етап на подобренията местата за настаняване могат активно да подтикнат гостите и персонала към по-устойчиво поведение. Въпреки че действията на гостите са извън контрола на местата за настаняване, насърчаването на по-интелигентно и по-ефективно използване води до значително подобрение и увеличава търсенето на повече мерки за устойчивост.  

Някои начини да насърчите гостите да бъдат по-устойчиви е да ги помолите с приятелски тон да изключват системите за отопление/охлаждане или да вземат по-кратки душове. Предлагането на доброволно сътрудничество е привлекателно за гостите, но също е ефективно и да бъдете по-убедителни с наградите. В САЩ 45% от анкетираните пътници не са съгласни с устойчивото поведение, така че те могат да бъдат убедени само чрез стимули, в сравнение с други 40%, които са готови да бъдат по-природосъобразни само с леко насърчаване.

Активното насърчаване на персонала за намаляване на емисиите на парниковите газове – чрез включването им в дискусии и комисии – помага на всеки да почувства, че играе своята роля в това. Малки мерки, като изключване на осветлението в свободните стаи, могат също да допринесат. Най-важното е, че ако целият екип стои зад устойчивите действия, те могат активно да насърчават гостите да направят същото. 

renewable_energy.jpg

 

Преминаване към възобновяема енергия

Друг начин за постигане на въглеродна неутралност е чрез намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и избор на възобновяеми енергийни източници. Това може да се постигне в самото място за настаняване или чрез набавяне на зелена енергия от националната мрежа. И накрая, въглеродните емисии също могат да бъдат компенсирани – но това не е за предпочитане. 

Съществуват различни опции за местата за настаняване, които искат да осигурят своя собствена възобновяема енергия. На място могат да бъдат инсталирани слънчеви панели, вятърни турбини и термопомпи или енергията може да бъде получена от доставчици на възобновяема енергия. За да помогнат с първоначалните разходи за тези инвестиции, много местни власти предлагат субсидии и стимули за насърчаване на местата за настаняване да инвестират във възобновяема енергия. 

Компенсирането на въглерода трябва да се разглежда само като последна мярка, но в случай че се използва, могат да бъдат закупени въглеродни кредити. Тези кредити могат да се търгуват за един тон CO2 и да се фокусират върху предотвратяването или съхраняването на въглеродни емисии. Актуализирането на енергийната ефективност на сградите, транспорта и другите източници обикновено е начинът, по който се предотвратяват емисиите. Съхранението на въглерод предотвратява навлизането на парникови газове в атмосферата чрез засаждане на дървета и прилагане на други мерки. 

Потенциални предизвикателства пред намаляването на емисиите

Няма едно единствено решение, което да намали емисиите – трябва да се предприемат множество мерки, за да има значителни промени. Въпреки предпазливостта относно разходите, 58% от мерките в доклада водят до по-ниски разходи за енергия в дългосрочен план. Това означава, че местата за настаняване могат да спестяват, ако са готови да се образоват и да инвестират първоначално.

Друго предизвикателство, пред което са изправени местата за настаняване, е, че не всички мерки предлагат равни възможности за намаляване на въглерода. Настоящите глобални нива на приемане на инициативи за декарбонизация варират между 30% и 70%, въпреки че някои практики, като енергийно ефективно осветление, вече са норма в индустрията. Най-добрият начин за намаляване е да се съсредоточите върху редица мерки, големи и малки, вместо да възлагате всички надежди на една инициатива.

Да обобщим

В заключение, местата за настаняване, потребителите и властите трябва да предприемат глобален подход за постигане на нетни нулеви емисии. Ако собствениците и операторите имат различни цели, изпълнението става по-предизвикателно. За да се декарбонизира успешно, секторът за настаняване и външните заинтересовани страни трябва да се обединят с обща цел. 

Изменението на климата е – и ще остане – едно от най-неотложните предизвикателства на нашето време. За щастие, собствениците на места за настаняване могат да допринесат значително за намаляване на емисиите, намаляване на разходите и все пак да предложат на своите гости положително изживяване. Поемането на водеща роля в устойчивостта също ще помогне на местата за настаняване да се откроят сред екологично настроените пътници.

Неотложността само ще се увеличи, ако не бъдат предприети незабавни и съществени действия от всички участници на пазара. Сътрудничеството е ключово за декарбонизирането на индустрията. От потребителите до правителствата, заедно е възможно да постигнем нетни нулеви въглеродни емисии в туристическата индустрия до 2050 г. 

 

Какво мислите за тази страница?

Най-важното
  • Новият отчет на Booking.com помага на местата за настаняване да идентифицират области за намаляване на въглеродните емисии с общата цел секторът на пътуванията да стане въглеродно неутрален до 2050 г.
  • Много места за настаняване вече участват в мерките за намаляване на въглерода, но може да се направи още много 
  • Три основни области на подобрение – намаляване на ресурсите, обучение на персонала и гостите и преминаване към възобновяема енергия – са жизненоважни за намаляване на емисиите
  • Въпреки първоначалните инвестиции, по-голямата част от инициативите за декарбонизация водят до спестяване на разходи за местата за настаняване