Защо трябва да попълня формуляра „Опознаване на партньора“ (ОнП)?

Защо Booking.com изисква от мен да попълня формуляра „Опознаване на партньора“ (ОнП)?

Ние изискваме от вас определена информация, за да спазим различни правни и регулаторни изисквания.

Този процес е един и същ за всички партньори с места за настаняване, дори и ако само от време на време отдавате вашето жилище под наем. Ако вашият случай е такъв, изберете „Аз съм частно лице, управляващо бизнеса“ във формуляра KYP и останалите въпроси ще бъдат съобразени с това.

Ако ръководите няколко места за настаняване в Booking.com, трябва да следвате този процес за всяко от тях поотделно – освен ако не ръководите повече от 20 места за настаняване. В този случай трябва да попълните само един формуляр, за да покриете всички ваши места за настаняване.

Този единичен формуляр ще ви бъде изпратен по имейл. Ако не го получите, моля, свържете се с местния отдел за поддръжка.

Забележка: формулярът „Опознаване на партньора“ не е нова процедура. Това е просто новото име на формуляра за потвърждаване на профила ви.

Как Booking.com използва тази информация?  

Използвайки защитени канали, ние предаваме вашата информация на трети доставчик, който ни помага да проверим информацията чрез различни източници на данни. Това взаимоотношение между Booking.com и третата страна е изцяло в съответствие с разпоредбите за поверителност и GDPR.

Колко често се извършва процесът на потвърждаване на профила?  

Всяка година ние искаме от вас да потвърдите, че подадената от вас информация все още е правилна. Ще имате също възможност да актуализирате информацията, която може да се е променила.

Как мога да променя своята информация?  

За да изпратите отново формуляра, моля, свържете се с местния отдел за поддръжка.

Ето обяснение на термините, които се намират във формуляра:

„Стопанска единица“  

Единица, която е учредена и управлявана съгласно корпоративното право, което се занимава с бизнес дейности, благотворителна дейност или други разрешени дейности. Търговските предприятия обикновено са учредени за продажба на продукт или услуга, например корпорации, партньорства, тръстове и НПО.

„Частно лице“

„Физическо лице“ (в юридически смисъл, т.е. човек, който има своя собствена юридическа правосубектност), което е индивидуално човешко същество и не е учредено и управлявано съгласно корпоративното право.  

„Юридическо име на мястото за настаняване“

Официалното наименование на мястото за настаняване, използвано в официалните документи за регистрация.

„Пълно име на собственика/Пълно име на собственика на компания за управление“

Крайният бенефициер. Ако една компания притежава мястото за настаняване/компанията за управление, ние се нуждаем от пълното име на фирмата. Ако мястото за настаняване/компанията за управление е собственост на физическо лице, ние ще имаме нужда от пълното име на това лице.  

„Друго име“

Някои компании работят под наименование, което се различава от регистрираното юридическо име на търговската дейност. Това може да бъде име на фирма, търговско наименование или име на търговска дейност.

„Вид мениджър – мениджър на мястото за настаняване“

Лице (или лица), отговорно за ежедневните дейности на мястото за настаняване. Това може да включва управление на служителите и планиране, маркетинг, координиране и администриране на хотелски услуги, като кетъринг и настаняване.

„Вид мениджър – компания за управление“

Компанията за управление администрира ежедневните дейности на даден хотел чрез  такси, основна такса или процент от брутните приходи. Обикновено те функционират като трети страни, които предоставят ежедневни управленски услуги, както и съдействие в областта на счетоводството, продажбите и маркетинга, храните и напитките, човешките ресурси, одита, управлението на приходите и т.н.

„Правителствени служители/Правителствени агенции“

Това включва лица като държавен глава, избран член на правителството или старши служител на правителствен или законодателен орган, както и отдели, агенции или законодателни органи, създадени от правителствата.

„Държавна собственост“

Когато дадено предприятие е изцяло притежавано или контролирано (т.е. с повече от 50% собственост) от държавен орган или държавен служител.

„Акционер“

Ако дадено място за настаняване е собственост на множество хора или фирми, ние изискваме юридическото име на фирмата или физическото лице, което притежава повече от 25%.