Váš průvodce udržitelnějším pohostinstvím

V Booking.com chceme každému usnadnit volbu udržitelnějších způsobů cestování. A toho bychom bez našich partnerů nedosáhli. Tento průvodce je prvním krokem na naší společné cestě k přeměně cestovního ruchu směrem k udržitelnosti. 

header_sustain_handbook.jpeg

Společně k udržitelnějšímu cestování

Cestování se pojí se skvělými hodnotami. Pomáhá nám objevovat svět, přináší nové zážitky a umožňuje poznávat jiné kultury. Díky němu si vytváříme vzpomínky. Cestování nám umožňuje znovu se setkávat se svými blízkými, vytvářet nová přátelství nebo poznávat sami sebe.

Má to však také své dopady. Dochází ke znečišťování a ničení životního prostředí, soustředění velkého množství lidí na jednom místě a zátěži místní infrastruktury. Víme, že profesionálové v oblasti cestovního ruchu, cestovatelé i místní obyvatelé již dopady pociťují.

V Booking.com usilujeme o to, aby si cestovatelé mohli rezervovat udržitelnější pobyty. A toho nedosáhneme bez vás, našich partnerů. 

Poptávka po ubytováních, která se snaží snižovat svůj negativní dopad, rok od roku roste. Naše Zpráva o udržitelném cestování ukázala, že v roce 2023:

  • 76 % cestovatelů z celého světa vyjádřilo přání cestovat v nadcházejících 12 měsících udržitelněji.
  • 65 % cestovatelů uvedlo, že ubytování by pro ně bylo atraktivnější, kdyby věděli, že má certifikaci nebo označení udržitelnosti. 
  • 59 % cestovatelů chce při příští rezervaci filtrovat možnosti podle certifikace udržitelnosti.

Je však třeba udělat více pro to, aby bylo udržitelnější cestování jednodušší – a aby se ubytování třetích stran s certifikací dala snadněji najít. Navzdory dobrým úmyslům 44 % cestovatelů z celého světa stále neví, kde najít udržitelnější možnosti, a 51 % se domnívá, že těchto možností není k dispozici dostatek. 

Udržitelnější cestování není jen reakcí na preference cestovatelů. Pro podnikání s ohledem na udržitelnost existují přesvědčivé obchodní důvody, kterým se budeme věnovat v každé části tohoto průvodce. Chceme s vámi spolupracovat, abychom vám pomohli růst a podporovat cestovní ruch, který bude chránit vaši destinaci i podnikání. 

Jak tohoto průvodce využívat

V tomto průvodci najdete návod, jak v ubytování zavádět postupy, které vám pomohou snížit negativní dopad na životní prostředí a společnost kolem vás. Napsali jsme ho ve spolupráci s odborníky na udržitelnost, jako je Globální rada pro udržitelný cestovní ruch (GSTC). Zahrnuje tedy nejnovější údaje o udržitelnosti a vědecké poznatky, ale také praktické kroky, které mohou ubytování, jako je to vaše, podniknout směrem k pozitivní změně podnikání, místního prostředí a celého cestovního ruchu.

Každá část průvodce se zaměřuje na konkrétní téma a obsahuje praktická opatření, která můžete realizovat ve svém ubytování (bez ohledu na jeho velikost, typ nebo umístění). Také jsme v extranetu rozšířili nabídku zařízení, která můžete na stránku svého ubytování přidat. Hostům na naší platformě tak lépe sdělíte, jaké kroky ve svém ubytování děláte.

Kroky popsané v tomto průvodci vám navíc mohou pomoci při snaze o získání certifikací udělovaných třetími stranami, které podle našeho názoru představují nejvyšší standard, pokud jde o uznání úsilí ubytovacího zařízení o udržitelnější provoz.

Aktualizace nastavení v extranetu

Prostřednictvím naší platformy můžete cestovatele informovat o svém úsilí v oblasti udržitelnosti. Začněte využívat nové postupy a ukažte opatření, která jste zavedli ve svém ubytování. 

Aktualizovat postupy

Header_environment.jpeg

Jak porozumět svému vlivu na životní prostředí

Když se rozhodnete směřovat k větší udržitelnosti, důležitým orientačním bodem je zhodnocení aktuálního stavu. Až budete vědět, jak na tom vaše ubytování je (například ohledně uhlíkových stop nebo spotřeby vody), můžete si nastavit cíle a naplánovat kroky, jak jich dosáhnout.

Zjistit jak na to

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní nejen snazší, ale i důležitější než kdy dřív. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

header_plastic.jpeg
header_water.jpeg

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál omezenější. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky několik dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Zjistit více 

Získání certifikace

Certifikací ukážete ostatním, že berete své úsilí o dosažení udržitelnosti vážně. Je důkazem vašeho odhodlání a oceněním, kterému mohou vaši hosté důvěřovat.

Zjistit více

Meeting
Apple farm

Omezení potravinového odpadu

Zhruba třetina potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu přijde vniveč. Potraviny mohou představovat značné náklady, pokud s nimi tedy budete méně plýtvat, můžete ušetřit spoustu peněz a snížit svou ekologickou stopu.

Zjistit více

Snižování spotřeby energie a využívání zelené energie

Planeta se stále rychleji otepluje, což má dopad na rovině ekologické a ekonomické. Zdroje energie a efektivita jejich využívání proto patří mezi priority udržitelného rozvoje. Když snížíte spotřebu energie a přejdete na obnovitelné zdroje, neprospějete tím jenom planetě. Můžete tak snížit i své provozní náklady.

Jak začít

A couple riding bikes
Local community

Spolupráce s místní komunitou

Sociální a ekonomické souvislosti vašeho podnikání mají veliký dopad na jeho úspěch. Právě proto je komunikace se všemi zainteresovanými stranami místní komunity důležitou součástí jakékoli strategie pro udržitelný rozvoj, a to nezávisle na typu ubytování, které provozujete.

Jak začít

Rovnováha mezi udržitelností a bezpečností

Pro uspokojení poptávky po více bezpečnostních a hygienických opatřeních a zároveň udržitelnějším provozu je zapotřebí kreativního myšlení. Přečtěte si našeho průvodce, abyste zjistili, jak můžete této rovnováhy dosáhnout.

Jak začít

health.jpg
elephants

Dobré životní podmínky zvířat

Místa, kde žijeme a která navštěvujeme jako turisté, jsou životně důležitá pro ostatní druhy, které je obývají. Spolupráce na ochraně blahobytu zvířat není jen etickou odpovědností — je to také způsob, jak zajistit přetrvání životního prostředí, kterého si vážíme.

Jak začít

Postupy ubytování

Společně s nezávislými společnostmi, jako je globální nezisková organizace Travalyst, jsme identifikovali a ověřili dostupné kroky, které mají potenciál přinést významnou změnu. Najdete je v extranetu.

Společnost Booking.com přijala kritéria Globální rady pro udržitelný cestovní ruch (GSTC), která slouží jako podklad pro tyto postupy. Kritéria jsou rozčleněna do čtyř hlavních kategorií (udržitelné řízení, socioekonomická udržitelnost, kulturní udržitelnost a udržitelnost životního prostředí) a slouží mimo jiné jako základní vodítko pro podniky všech velikostí, aby přijaly opatření ke snížení svého negativního dopadu. 

Při rozvoji úsilí o udržitelnost budeme nadále využívat kritéria GSTC a podle nich ho přizpůsobovat. Ačkoli v současné době nemusíte splňovat všechna kritéria, rádi bychom vybídli všechna ubytování k dodržování 100 % oborových kritérií GSTC pro hotely.

Pokud jste již zavedli všech 53 postupů uvedených na naší platformě, můžete využít oborová kritéria GSTC a v oblasti udržitelnosti se rozvíjet dál.

Stáhnout kritéria GSTC  

Objevte další vzdělávací materiály

Kromě toho, že jsme vytvořili tohoto průvodce, vyvíjíme i další vzdělávací materiály a nástroje, včetně online kurzů vytvořených ve spolupráci se Světovou organizací cestovního ruchu. Cílem této série bezplatných kurzů je dát poskytovatelům ubytování v odvětví cestovního ruchu k dispozici informace o důležitých tématech souvisejících s udržitelností. 

Zaregistrovat se na kurzy  

Udržitelnost v Booking.com

Posláním společnosti Booking.com je usnadňovat všem poznávat svět. S tímto posláním je spojena odpovědnost za budování a ochranu světa, který stojí za to poznávat. Tato cesta bude vyžadovat čas, spolupráci a společné úsilí.

Naším cílem je usnadnit každému volbu udržitelnějších způsobů cestování. To znamená spolupracovat s našimi partnery a kolegy a poskytovat širší nabídku možností, které zohledňují environmentální a společenské aspekty. Společně můžeme udržitelnost zakomponovat do každé cesty.

Chápeme však, že od svých partnerů nemůžeme požadovat něco, co sami neděláme. Proto také zkoumáme svou vlastní ekologickou stopu a pracujeme na jejím snižování. Rovněž pokračujeme v hledání nových způsobů, jak zvýšit efektivitu našeho vlastního provozu.

Abychom nekázali vodu a sami nepili víno, zavázali jsme se provozovat naše podnikání udržitelněji a budovat kulturu udržitelnosti, jak je uvedeno v akčním plánu v oblasti klimatu:

  • Lepší způsob nakládání s odpadem – pracujeme na vylepšení svých procesů týkajících se toku odpadu v kancelářích po celém světě. Na svých kampusech v Amsterdamu a Manchesteru jsme zavedli systém toku odpadů. V kancelářích v Amsterdamu denně pracuje více než 7 500 zaměstnanců a na kampusu v Manchesteru více než 1 400 zaměstnanců.
  • Pracujeme na snižování své uhlíkové stopy – v roce 2022 se společnosti Booking.com a Booking Holdings zavázaly k dosažení nulových čistých emisí do roku 2040. Tento závazek byl stanoven v akčním plánu společnosti v oblasti klimatu, který zahrnuje ambiciózní cíle stanovené pro různá oddělení, včetně způsobu, jakým společnost nakupuje služby a spravuje svá datová centra. To vše má společnosti pomoci dosáhnout do konce roku 2030 snížení emisí rámce 1 a 2 o 95 %, snížení emisí rámce 3 o 50 % do roku 2030 a konečného cíle – nulových čistých emisí do roku 2040.

Další informace o našich závazcích a cílech v oblasti udržitelnosti naleznete v naší nejnovější zprávě pro oblast udržitelnosti.

Navštívit Centrum udržitelnosti