Průvodce udržitelností v ubytováních

V Booking.com chceme všem usnadnit cestování udržitelnějšími způsoby. A toho bychom bez našich partnerů nedosáhli. Tento průvodce je prvním krokem na naší společné cestě k přeměně cestovního ruchu směrem k udržitelnosti. 

header_sustain_handbook.jpeg

Společně k udržitelnému cestování

Cestování s sebou nese skvělé hodnoty. Pomáhá nám objevovat svět, přináší nové zážitky a umožňuje poznávat jiné kultury. Díky němu si vytváříme vzpomínky. Cestování nám umožňuje znovu se setkávat se svými blízkými, vytvářet nová přátelství nebo poznávat sami sebe.

Má to však také své dopady. Dochází ke znečišťování a ničení životního prostředí, soustředění velkého množství lidí na jednom místě a zátěži místní infrastruktury. Víme, že profesionálové v oblasti cestovního ruchu, cestovatelé i místní obyvatelé již dopady neudržitelného způsobu cestování pociťují.

Tento stav vzbuzuje obavy zejména mezi námi, kteří pracujeme v oblasti cestovního ruchu, protože je ohroženo právě to, co cestovatelé na jednotlivých destinacích nejvíce oceňují. Proto je udržitelné cestování důležité nejen z etického hlediska, ale i z hlediska podnikání.

V Booking.com usilujeme o to, aby mohli cestovatelé objevovat svět co nejudržitelnějším způsobem. A toho bychom bez našich partnerů nedosáhli. 

Zájem o ubytování dbající na udržitelnost každoročně vzrůstá. Naše Zpráva o udržitelném cestování ukázala, že v roce 2022:

  • 71 % hostů vyjádřilo přání cestovat v nadcházejících 12 měsících udržitelněji.
  • 70 % světových cestovatelů tvrdí, že by si s větší pravděpodobností vybrali udržitelné ubytování bez ohledu na to, že pro ně udržitelnost není hlavním kritériem.
  • 78 % cestovatelů z celého světa má v úmyslu v nadcházejícím roce alespoň jednou využít udržitelné ubytování.

Je však třeba udělat více pro to, aby bylo udržitelné cestování jednodušší a aby se ubytování, která na udržitelnost dbají, hostům lépe hledala. Z těch cestovatelů, kteří v uplynulém roce nevyužili udržitelné ubytování, 31 % uvedlo, že o nich nevěděli, a 29 % uvedlo, že stále neví, jak je najít.

Udržitelné cestování není jen reakcí na preference cestovatelů. Pro podnikání s ohledem na udržitelnost existují přesvědčivé obchodní důvody, kterým se budeme věnovat v každé části tohoto průvodce. Chceme spolupracovat s vámi, abyste mohli nabízet udržitelnější služby a podporovat cestovní ruch, který bude chránit vaši destinaci i podnikání. 

Jak tohoto průvodce využívat

V tomto průvodci se dozvíte o možnostech udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu. Napsali jsme ho ve spolupráci s odborníky na udržitelnost, jako je organizace Global Sustainable Tourism Council. Zahrnuje tedy nejnovější údaje o udržitelnosti a vědecké poznatky, ale také praktické kroky, které mohou ubytovací zařízení, jako je to vaše, podniknout směrem k pozitivní změně podnikání, místního prostředí a celého cestovního ruchu.

Každá část průvodce se zaměřuje na konkrétní téma udržitelnosti a obsahuje praktická opatření, která můžete realizovat ve svém ubytování (bez ohledu na jeho velikost, typ nebo umístění). Také jsme v extranetu rozšířili nabídku zařízení, která můžete na stránku svého ubytování přidat. Hostům na naší platformě tak lépe sdělíte, jaké kroky v oblasti udržitelnosti ve svém ubytování děláte.

Nabídku zařízení pravidelně rozšiřujeme, aby odpovídala aktuálním potřebám ubytování.

Aktualizace nastavení v extranetu

Náš průzkum ukazuje, že najít udržitelná ubytování může být pro hosty obtížné. Chcete-li zákazníky informovat o tom, jak podporujete rozvoj ekologické udržitelnosti ve svém ubytování, a zaujmout ty, kteří tomu obzvlášť věnují pozornost, aktualizujte zařízení, která na své stránce uvádíte.

Aktualizovat zařízení v extranetu

Header_environment.jpeg

Zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti

Když se rozhodnete směřovat k udržitelnosti, důležitým orientačním bodem je zhodnocení aktuálního stavu. Až budete vědět, jak na tom vaše ubytování je (například ohledně uhlíkových stop nebo spotřeby vody), můžete si nastavit cíle a naplánovat kroky, jak jich dosáhnout.

Zjistit jak na to

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní nejen snazší, ale i důležitější než kdy dřív. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

header_plastic.jpeg
header_water.jpeg

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál omezenější. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky několik dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Zjistit více 

Získání certifikace

Certifikací ukážete ostatním, že berete své úsilí o dosažení udržitelnosti vážně. Označení Udržitelné cestování informuje hosty o vašich snahách a pomáhá přilákat ty, kterým není životní prostředí lhostejné. Samotný proces certifikace je však ještě hodnotnější, protože si v jeho průběhu můžete nastavit priority a identifikovat oblasti, kde je třeba se s ohledem na udržitelnost zlepšit.

Zjistit více

Meeting
Apple farm

Omezení potravinového odpadu

Zhruba třetina potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu přijde vniveč. Potraviny mohou představovat značné náklady, pokud s nimi tedy budete méně plýtvat, můžete ušetřit spoustu peněz a snížit svou ekologickou stopu.

Zjistit více

Snižování spotřeby energie a využívání zelené energie

Planeta se stále rychleji otepluje, což má dopad na rovině ekologické a ekonomické. Zdroje energie a efektivita jejich využívání proto patří mezi priority udržitelného rozvoje. Když snížíte spotřebu energie a přejdete na obnovitelné zdroje, neprospějete tím jenom planetě. Můžete tak snížit i své provozní náklady.

Jak začít

A couple riding bikes
elephants

Dobré životní podmínky zvířat

Místa, kde žijeme a která navštěvujeme jako turisté, jsou životně důležitá pro ostatní druhy, které je obývají. Spolupráce na ochraně blahobytu zvířat není jen etickou odpovědností — je to také způsob, jak zajistit přetrvání životního prostředí, kterého si vážíme.

Jak začít

Rovnováha mezi udržitelností a bezpečností

Zákazníci se sice znovu vydávají na cesty, ale jejich priority se změnily. Pro uspokojení poptávky po více bezpečnostních a hygienických opatřeních a zároveň udržitelnějším provoz bude zapotřebí kreativního myšlení. Přečtěte si našeho průvodce, abyste zjistili, jak můžete této rovnováhy dosáhnout.

Jak začít

health.jpg
Local community

Spolupráce s místní komunitou

Sociální a ekonomické souvislosti vašeho podnikání mají veliký dopad na jeho úspěch. Právě proto je komunikace se všemi zainteresovanými stranami místní komunity důležitou součástí jakékoli strategie pro udržitelný rozvoj, a to nezávisle na typu ubytování, které provozujete.

Jak začít

Program Udržitelné cestování

Abychom vám pomohli na cestě k udržitelnosti a prezentovali výsledky vašeho úsilí, spustili jsme v roce 2021 program Udržitelné cestování. Tento program byl vytvořen tak, aby podporoval a oceňoval partnery na cestě k udržitelnosti, ať už se nachází v jakékoli fázi. 

Společně s nezávislými společnostmi, jako je nezisková organizace pro udržitelné cestování Travalyst, jsme identifikovali a ověřili dostupné kroky, které mají potenciál přinést významnou změnu. Najdete je v extranetu v sekci Kroky k udržitelnosti.

Společnost Booking.com přijala kritéria Globální rady pro udržitelný cestovní ruch a zapracovala je do systému, který používá v rámci programu Udržitelné cestování. Kritéria jsou rozčleněna do čtyř hlavních kategorií (udržitelné řízení, socioekonomická udržitelnost, kulturní udržitelnost a udržitelnost životního prostředí) a slouží mimo jiné jako základní vodítko pro podniky všech velikostí, jejichž majitelé se snaží podnikat uvědoměleji.

Při rozvoji programu Udržitelné cestování budeme nadále využívat kritéria GSTC a podle nich ho přizpůsobovat. Ačkoli v současné době nemusíte splňovat všechna kritéria, abyste mohli získat označení Udržitelné cestování, rádi bychom vybídli všechny hotely k dodržování 100 % oborových kritérií GSTC pro ně určených.

Pokud jste již zavedli všech 32 postupů k udržitelnosti, které v rámci programu nabízíme, můžete využít oborová kritéria GSTC a v oblasti udržitelnosti se rozvíjet dál.

Více o programu Udržitelné cestování  Stáhnout kritéria GSTC  

Udržitelnost v Booking.com

Věříme, že naše společnost, která zaujímá přední postavení v oblasti cestování, má spolu se všemi aktéry tohoto odvětví povinnost zajistit, aby se naší planetě a jejím obyvatelům, fauně i celkovému životnímu prostředí dobře dařilo nejen v současnosti, ale i dlouho do budoucnosti. Tato cesta k udržitelnosti bude vyžadovat čas, spolupráci a společné úsilí. Také se toho na ní mnoho naučíme.

Naší rolí je usnadnit všem udržitelně cestovat. To znamená poskytnout zákazníkům možnosti šetrnějšího cestování díky spolupráci s našimi partnery a kolegy ve snaze o rozšíření nabídky udržitelných zážitků. Společně můžeme udržitelnost zakomponovat do každé cesty.

Chápeme však, že od svých partnerů nemůžeme požadovat něco, co sami neděláme. Proto také zkoumáme svou vlastní ekologickou stopu a pracujeme na jejím snižování. Rovněž pokračujeme v hledání nových způsobů, jak zvýšit efektivitu a udržitelnost našeho vlastního provozu.

Abychom nekázali vodu a sami nepili víno, zavázali jsme se k udržitelnému provozu svého podnikání a zakotvili kulturu udržitelnosti ve svém akčním plánu v oblasti klimatu:

  • Lepší způsob nakládání s odpadem – Pracujeme na vylepšení svých procesů týkajících se toku odpadů v kancelářích po celém světě. Ve všech našich kancelářích v Amsterdamu a našem novém kampusu v Manchesteru jsme zavedli systém nakládání s odpady. V kancelářích v Amsterdamu denně pracuje více než 5 000 zaměstnanců a v kampusu v Manchesteru více než 1 300 zaměstnanců.
  • Pracujeme na snižování naší uhlíkové stopy – Provedli jsme rozsáhlé analýzy, abychom zjistili, jakou máme uhlíkovou stopu, a mohli podle toho stanovit své cíle pro její snížení, čímž jsme dosáhli přechodu na 100% čistou elektřinu v roce 2021. V souvislosti s tím spolupracujeme s vlastníky budov a pronajímateli, abychom získali všechny potřebné informace o tom, jak provozovat kanceláře udržitelným způsobem.

Další informace o našich závazcích a iniciativách v oblasti udržitelnosti naleznete v naší nejnovější zprávě pro oblast udržitelnosti (pouze v angličtině).

Navštívit centrum