1
Closed

Pay commission

tôi muốn hỏi tại sao hoá đơn của tôi chi có 794.328VND nhưng khi thanh toán lại trừ tài khoản của tôi 824.623VND...thanks for support

1 Replies

7
fluff

Hi, this is a forum for fellow owners of rental destination properties. We can help or support on general enquiries but accounts questions will need to be directed at BDC finance via extranet support or telephone.

Xin chào, đây là một diễn đàn dành cho chủ sở hữu của các tài sản đích cho thuê. Chúng tôi có thể giúp đỡ hoặc hỗ trợ cho các yêu cầu chung nhưng các câu hỏi về tài khoản sẽ cần được chuyển đến tài chính BDC thông qua hỗ trợ extranet hoặc điện thoại.

7 months ago