Karin Maurer, Revenue Manager, Schloss Leopoldskron, Salzburg

Karin Maurer

Revenue Manager, Hotel Schloss Leopoldskron

Karin Maurer è la prima Revenue Manager in assoluto dell'Hotel Schloss Leopoldskron di Salisburgo