Karin Maurer, Revenue Manager, Schloss Leopoldskron, Salzburg

Karin Maurer

Revenue Manager | Hotel Schloss Leopoldskron

Karin Maurer는 잘츠부르크 Hotel Schloss Leopoldskron 최초의 레비뉴 매니저입니다.