Wszystko, co musisz wiedzieć o dyrektywie DAC7

Zaktualizowano 3 tyg. temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Unijna dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej (DAC7) nakłada coroczny obowiązek sprawozdawczy, który wszedł w życie 1 stycznia 2023 r. Ma na celu poprawę współpracy podatkowej między państwami członkowskimi UE – w tym przejrzystość przychodów uzyskiwanych przez sprzedawców – Was, naszych partnerów – za pośrednictwem platform cyfrowych. W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o dyrektywie UE DAC7.

 

Jeśli masz jakiekolwiek obiekty w Australii (i nie masz obiektów w UE), zapoznaj się z tym artykułem, zanim wypełnisz formularz „Poznaj swojego partnera”.


Nasze obowiązki wynikające z dyrektywy DAC7

Jako holenderska firma objęta unijną dyrektywą DAC7 jesteśmy zobowiązani do zgłaszania holenderskim organom podatkowym informacji o naszych partnerach. Mamy obowiązek raportowania szczegółowych informacji o podmiotach i osobach prywatnych, z którymi mamy podpisaną umowę, a także danych o transakcjach biznesowych, które zostały przez nie zrealizowane za pośrednictwem naszej platformy. Dane transakcyjne mogą obejmować:

 • przychody otrzymane od klienta (z wyłączeniem naszej prowizji i kwoty depozytu),
 • naszą prowizję,
 • podatki (potrącone), jeśli mają zastosowanie,
 • liczbę rezerwacji,
 • liczbę dni wynajmu.

Dane zebrane w danym roku zostaną przekazane holenderskim organom podatkowym do 31 stycznia w kolejnym roku sprawozdawczym. Holenderskie organy podatkowe przekazują następnie te informacje organom podatkowym z innych państw członkowskich UE. Docelowo ta dyrektywa uprości kontrolę podatkową wykonywaną przez lokalne organy podatkowe.

Na potrzeby dyrektywy DAC7 partnerzy są definiowani jako podmioty lub osoby prywatne, które prowadzą swoją działalność za pośrednictwem naszej platformy i z którymi Booking.com lub Booking Transport Limited (BTL) ma stosunki umowne (tj. są stronami umowy). Z podatkowego punktu widzenia każdą osobę prywatną postrzegamy jako firmę.

Na przykład: Firma A ma umowę z Booking.com, na mocy której Firma A zarządza portfelem obiektów należących do innych podmiotów lub osób prywatnych (niebędących własnością Firmy A). W takim przypadku na potrzeby raportowania danych w ramach dyrektywy DAC7 jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji o Firmie A, a nie o faktycznych właścicielach obiektów. Inaczej mówiąc, za partnera uważamy firmę zarządzającą obiektami, a nie właścicieli zarządzanych przez nią obiektów. Dane o stronie umowy będziemy raportować niezależnie od tego, jak wyglądają przepływy płatności (mogą być one być realizowane bezpośrednio pomiędzy Booking.com a właścicielem/zarządcą obiektu).


Partnerzy objęci zakresem dyrektywy DAC7

Partnerzy oferujący zakwaterowanie objęci zakresem raportowania DAC7 to ci, którzy mają obiekty na terenie UE lub których główny adres znajduje się na terenie UE.

Partnerzy oferujący atrakcje, wynajem samochodów i przejazdy objęci zakresem raportowania w ramach dyrektywy DAC7 to ci, którzy są rezydentami państwa członkowskiego UE (tj. główne miejsce zamieszkania danej osoby prywatnej lub adres siedziby podmiotu znajduje się w UE).

Wszyscy partnerzy objęci zakresem dyrektywy DAC7 są teraz zobowiązani do wypełnienia formularza „Poznaj swojego partnera” podczas rejestrowania się po raz pierwszy lub oferowania nowego obiektu na naszej platformie. Obecni partnerzy mają obowiązek wypełnić zaktualizowany formularz „Poznaj swojego partnera” przed końcem 2024 r.


Wyłączenia z dyrektywy DAC7

Podmioty wyłączone z zakresu dyrektywy DAC7:

 • Podmioty rządowe.
 • Podmioty notowane na giełdzie oraz ich podmioty powiązane, w których ponad 50% udziałów posiada podmiot notowany na giełdzie, w tym prawa głosu.

Usługi wyłączone z zakresu dyrektywy DAC7:

 • Loty.
 • Atrakcje obejmujące wstęp na publicznie dostępne wydarzenia i atrakcje, takie jak parki tematyczne, przedstawienia teatralne, imprezy sportowe lub podobne wydarzenia.
 • Obiekty zakwaterowania z ponad 2000 rezerwacji w roku kalendarzowym na obiekt. Jeśli oferujesz obiekt w UE, który w roku kalendarzowym do 31 grudnia otrzymał ponad 2000 rezerwacji, Twoja oferta zostanie wyłączona z raportowania w zakresie dyrektywy DAC7. Jeśli oferujesz inne obiekty, które nie otrzymały 2000 rezerwacji (na ofertę w roku kalendarzowym), będą one objęte raportowaniem w zakresie dyrektywy DAC7. Wyjątek ma zastosowanie wyłącznie do ofert obiektów, a nie do atrakcji, wynajmu samochodów, taksówek i innych produktów.

Zbieranie danych za pośrednictwem formularza „Poznaj swojego partnera”

Wszyscy nowi partnerzy są zobowiązani do wypełnienia formularza „Poznaj swojego partnera” podczas pierwszej rejestracji na naszej platformie. Formularz został zaktualizowany o dodatkowe pola umożliwiające zbieranie danych na potrzeby raportowania zgodnie z dyrektywą DAC7.

 • Nowi partnerzy z siedzibą w UE i nowi partnerzy z obiektami w UE są zobowiązani do wypełnienia zaktualizowanego formularza „Poznaj swojego partnera” podczas procesu rejestracji. Pamiętaj, że wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera” jest konieczne, nawet jeśli Twój obiekt nie ma statusu ustawionego na Otwarty/dostępny do rezerwacji.
 • Aktualni partnerzy oferujący nowe obiekty w UE po 1 stycznia 2023 r. będą zobowiązani do wypełnienia zaktualizowanego formularza „Poznaj swojego partnera” dla nowo oferowanych obiektów, które będą objęte zakresem dyrektywy DAC7.
 • Aktualni partnerzy mający obiekty w UE oraz aktualni partnerzy z siedzibą w UE niemający obiektów w UE, którzy zarejestrowali się przed 1 stycznia 2023 r., zostaną poproszeni o wypełnienie zaktualizowanego formularza przed końcem 2024 r. Link do zaktualizowanego formularza „Poznaj swojego partnera” wyślemy pocztą e-mail. W Extranecie zobaczysz także baner z linkiem.

Będziesz mieć 90 dni na wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera” i podanie danych dotyczących strony umowy – podmiotu lub osoby prywatnej, która podpisuje umowę z Booking.com. Okres 90 dni rozpocznie się, gdy zakończysz rejestrację swojego obiektu, niezależnie od tego, czy jest otwarty do rezerwacji. Jeśli oferujesz kilka obiektów, 90-dniowy okres wyznaczony dla pierwszego obiektu będzie miał zastosowanie do wszystkich później zaoferowanych obiektów.

Jeśli formularza „Poznaj swojego partnera” nie prześlesz w ciągu 30 dni od rejestracji, co miesiąc będziemy wysyłać wiadomość e-mail z przypomnieniem. Jeśli nie prześlesz formularza „Poznaj swojego partnera” w ciągu 90 dni, Twoje obiekty znajdujące się w UE, które zostały zarejestrowane po 1 stycznia 2023 r., zostaną tymczasowo zawieszone. Jeśli korzystasz z Płatności poprzez Booking.com, zostaną też zablokowane wypłaty.

Gdy prześlesz formularz „Poznaj swojego partnera”, możesz ponownie otworzyć swoje obiekty w UE na naszej platformie, o ile nie ma dodatkowych przyczyn ich zawieszenia. Jeśli korzystasz z Płatności poprzez Booking.com, wypłaty zostaną odblokowane.

Po przesłaniu formularza „Poznaj swojego partnera” porównamy wybrane dane z innymi informacjami dostępnymi na naszej platformie lub w publicznie dostępnych źródłach. Jeśli będziemy mieć pytania dotyczące ważności podanych danych, otrzymasz odpowiednie powiadomienie lub możemy się z Tobą skontaktować.

Przed przesłaniem holenderskim organom podatkowym raportu z danymi zgodnie z dyrektywą DAC7 wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z informacją, że raport został sporządzony. Jeśli chcesz się z nim zapoznać, możesz pobrać swoją część raportu z centrum zgodności z wymogami w Extranecie.

Jeśli po przejrzeniu wyciągu z raportu stwierdzisz, że konieczne jest wprowadzenie zmian w danych osobowych lub danych firmy, możesz to zrobić, ponownie przesyłając formularz „Poznaj swojego partnera” za pośrednictwem centrum zgodności z wymogami. Pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzone na tym etapie zostaną odzwierciedlone dopiero w następnym cyklu sprawozdawczym.


Jakie dane zbieramy od Ciebie

Jeśli identyfikujesz się jako prawny podmiot gospodarczy, prosimy o podanie następujących informacji:

 • pełna nazwa prawna (wstępnie wypełniona na podstawie umowy, możliwa do zmiany tylko przez kontakt z działem obsługi klienta),
 • numer identyfikacji podatkowej i kraj wydania numeru,
 • numer rejestracyjny firmy,
 • numer identyfikacyjny VAT,
 • adres siedziby firmy (w tym kraj).

Jeśli identyfikujesz się jako osoba prywatna prowadząca działalność, prosimy o podanie następujących informacji:

 • pełna nazwa prawna (wstępnie wypełniona na podstawie umowy, możliwa do zmiany tylko przez kontakt z działem obsługi klienta),
 • numer identyfikacji podatkowej i kraj wydania numeru,
 • numer identyfikacyjny VAT,
 • główny adres zamieszkania (w tym kraj),
 • data urodzenia,
 • kraj i miasto urodzenia.

Wszyscy partnerzy muszą także podać numer wpisu do rejestru gruntów dla każdego obiektu znajdującego się w UE, który jest oferowany na naszej platformie. Numer wpisu do rejestru gruntów, znany również jako numer ewidencyjny, to unikalny identyfikator przypisany do obiektu, który jest wpisany do oficjalnego rejestru.

Numer wpisu do rejestru gruntów możesz podać w Extranecie, na stronie Informacje ogólne w zakładce Obiekt. Jeśli oferujesz kilka obiektów, numery ewidencyjne każdego z nich podaj na indywidualnych kontach tych obiektów w Extranecie. Jeśli pojedynczy obiekt ma kilka numerów ewidencyjnych, można je dodać w postaci listy, na której poszczególne numery będą oddzielone przecinkami.

Numer wpisu do rejestru gruntów dla danego obiektu można znaleźć w akcie własności lub na stronie internetowej odpowiedniego rejestru gminy lub kraju. W razie dalszych pytań zajrzyj na stronę Unii Europejskiej poświęconą lokalnym rejestrom gruntów w krajach UE.


Glosariusz

Podmiot – osoba prawna lub porozumienie prawne (np. spółka, spółka osobowa, trust lub fundacja). Podmiot jest podmiotem powiązanym innego podmiotu, jeżeli jeden z podmiotów kontroluje drugi podmiot lub obydwa podmioty pozostają pod wspólną kontrolą. W tym celu kontrola obejmuje bezpośrednią lub pośrednią własność ponad 50% głosów i wartości w danym podmiocie. W przypadku udziału pośredniego spełnienie wymogów posiadania ponad 50% prawa własności w kapitale drugiego podmiotu będzie ustalane przez pomnożenie wysokości udziału na kolejnych poziomach. Uznaje się, że osoba posiadająca ponad 50% praw głosu posiada 100% tych praw.

Osoba prywatna – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą za pośrednictwem naszej platformy i uznawana za firmę przez Booking.com oraz BTL z punktu widzenia podatkowego.

Państwa członkowskie UE – 

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr – obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje faktyczną kontrolę
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia 
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja

Lista terytoriów UE

 • Wyspy Alandzkie
 • Azory
 • Wyspy Kanaryjskie
 • Gujana Francuska
 • Gibraltar
 • Gwadelupa 
 • Madera
 • Martynika
 • Majotta
 • Reunion
 • Saint-Martin

Często zadawane pytania dotyczące dyrektywy DAC7

Aby znaleźć odpowiedzi na typowe pytania dotyczące unijnej dyrektywy DAC7, przeczytaj naszą stronę z często zadawanymi pytaniami o dyrektywę DAC7.

 

Teraz możesz mieć stały dostęp do wszystkich aktualizacji i wiadomości o charakterze prawnym w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej

Czy ten artykuł był pomocny?