Neesha Kanaga

Neesha Kanaga

Redatora, Booking.com

Neesha Kanaga é redatora da Click. Magazine