Objavljivanje objekta i kako da postane dostupan za rezervisanje