Da li Booking.com ima pristup porukama koje šaljem gostima?

Čuvamo svu komunikaciju koja se odvija putem Booking.com platforme i možemo da joj pristupimo na vaš zahtev ili zahtev gosta. Ako je neophodno, iz bezbednosnih ili zakonskih razloga (poput otkrivanja i prevencije prevare) takođe možemo da pristupimo ovim informacijama.

Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj koji šalju partneri ili gosti, ali ako smatrate da je komunikacija neprimerena, sumnjiva ili spada u neželjeni sadržaj, molimo vas da nam to prijavite klikom na link pri kraju poruke gosta.

Možda ćemo da analiziramo komunikaciju radi poboljšanja usluge. Kada koristite opciju za komunikaciju, uključujući komunikaciju putem privremenih adresa e-pošte, imajte u vidu da će Booking.com sačuvati sve poruke i da će moći da im pristupi.

*Ako ne želite da Booking.com nadzire ili čuva vašu komunikaciju, molimo vas da ne koristite opciju za komunikaciju koju nudi Booking.com, uključujući privremene adrese e-pošte.