carbon.jpeg

Så kan boendeägare uppnå koldioxidneutralitet till 2050

 | Spara
En ny rapport lyfter fram åtgärder som partners kan vidta för att bidra till att reseindustrin blir koldioxidneutral till 2050. Det finns tre områden – från minskad energianvändning till utbildning – som kan hjälpa boenden att klara utmaningarna med att minska koldioxidutsläppen.

Booking.com har nyligen samarbetat med EY Parthenon och OC&C Strategy Consultants för att skapa rapporten Global accommodation sector – The road to net zero emissions. Rapporten lyfter fram de åtgärder som boendeägare kan vidta för att minska sina koldioxidutsläpp och hjälpa resebranschen att uppnå nettonollutsläpp till 2050. I samband med rapporten deltog 6 500 boenden av alla typer från hela världen i en undersökning. 

Boendena står för närvarande för cirka 10 % av turistbranschens utsläpp av koldioxid och växthusgaser i koldioxidekvivalenter (CO2e). En minskning av utsläppen med 17 megaton (Mt) per år – bara 6–7 % – skulle göra att boendena kan uppnå nettonollutsläpp under de kommande 30 åren. 

Åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen kan delas in i tre områden: minskad resursanvändning, utbildning av gäster och personal samt omställning till förnybar energi. Dessa åtgärder kan minska växthusgaserna med upp till 20 %. Även om de medför en hög kostnad initialt kan de flesta åtgärderna dessutom ge positiv avkastning för boendena tack vare kostnadsbesparingar på lång sikt. Det är också viktigt att boendena vidtar flera olika åtgärder, även om de verkar obetydliga. Små steg är bättre än att inte göra något alls.

Spara på energianvändningen

Det första steget ett boende kan ta är att minska sin energianvändning, sin vattenanvändning och sitt avfall. Det går att uppnå en minskning med 75 % genom att vidta bara tre åtgärder: installera ett energieffektivt system för värme och kyla, använd energieffektiva vitvaror och sätt in tvåglasfönster.

Men det är också viktigt att fokusera på mindre omfattande initiativ – som dessutom brukar vara lättare att genomföra. Om du till exempel låter minibaren vara avstängd som standard och inte tvättar handdukarna varje dag kan du spara 2 % koldioxidekvivalenter i utsläpp för vardera åtgärd. Dessa åtgärder kan genomföras omedelbart och kräver inga extra investeringar.

Uppmuntra andra att bli mer miljömedvetna

Det andra steget i förbättringsprocessen är att boendena tar initiativ för att få gäster och personal att övergå till ett mer hållbart beteende. Även om boendena inte kan kontrollera hur gästerna beter sig kan de uppmuntra en smartare och mer effektiv användning av resurser, vilket leder till stora förbättringar och ökar efterfrågan på fler hållbarhetsåtgärder.  

Du kan till exempel be gästerna på ett vänligt sätt att stänga av luftkonditioneringen eller ta kortare duschar. Det räcker oftast att be gästerna att hjälpa till frivilligt, men om du vill vara mer övertygande kan du erbjuda belöningar. I USA motsätter sig 45 % av de tillfrågade resenärerna hållbart beteende. Dessa resenärer kan kanske bara motiveras med hjälp av incitament, jämfört med de 40 % som är villiga att vara mer hållbara med bara lite uppmuntran.

Genom att aktivt uppmuntra personalen att minska växthusgasutsläppen och involvera dem i möten för brainstorming och arbetsgrupper kan alla känna sig delaktiga. Små åtgärder, som att släcka ljuset i tomma rum, kan leda till stora resultat. Och viktigast av allt: om hela personalen är med på hållbarhetsåtgärderna kan de aktivt uppmuntra gästerna att göra samma sak. 

renewable_energy.jpg

 

Byt till förnybar energi

Ett annat sätt att uppnå koldioxidneutralitet är att minska beroendet av fossila bränslen och välja förnybara energikällor. Det kan göras antingen på boendet eller genom att välja grön el från det nationella elnätet. Slutligen kan koldioxidutsläpp även kompenseras – men detta är inte att föredra. 

Det finns flera alternativ för boenden som vill generera sin egen förnybara energi. Det går till exempel att installera solpaneler, vindkraftverk och värmepumpar på boendet. Ett annat alternativ är att anlita leverantörer av förnybar energi. För att uppmuntra boenden att investera i förnybar energi erbjuder många lokala myndigheter subventioner och incitament för att bidra till de initiala kostnaderna i samband med dessa investeringar. 

Koldioxidkompensation bör ses som en sista utväg, men om man vill använda sig av det kan man köpa koldioxidkrediter. Krediterna kan bytas mot ett ton koldioxidekvivalenter, och är inriktade på att förebygga eller lagra koldioxidutsläpp. Utsläppen förebyggs vanligtvis genom att energieffektiviteten för byggnader, transport och andra källor till utsläpp förbättras. Lagring av koldioxid sker genom plantering av träd och andra åtgärder, och förhindrar att växthusgaser släpps ut i atmosfären. 

Potentiella utmaningar med att minska utsläppen

Det finns ingen enkel lösning för att minska utsläppen – flera åtgärder krävs för att skapa betydande förändringar. Även om många är tveksamma inför kostnaderna leder 58 % av åtgärderna i rapporten till lägre energiutgifter på lång sikt. Det innebär att boenden kan spara pengar om de är villiga att satsa på utbildning och investeringar inledningsvis.

En annan utmaning för boenden är att alla åtgärder inte ger samma möjligheter till minskade koldioxidutsläpp. Globalt sett fluktuerar för närvarande implementeringen av åtgärder för minskade koldioxidutsläpp mellan 30 och 70 % – trots att vissa åtgärder, som energieffektiv belysning, redan är branschstandard. Det bästa sättet att minska utsläppen är att använda sig av en rad åtgärder, stora som små, snarare än att sätta allt sitt hopp till ett enda initiativ.

Sammanfattningsvis

Boenden, konsumenter och myndigheter måste arbeta tillsammans för att uppnå nettonollutsläpp. Om boendeägare och driftansvariga har olika mål blir det svårare att genomföra åtgärderna. För att lyckas minska koldioxidutsläppen måste boendesektorn och externa aktörer samarbeta mot ett gemensamt mål. 

Klimatförändringarna är – och kommer förbli – en av vår tids största utmaningar. Lyckligtvis kan boendeägare bidra stort till att minska utsläppen, samtidigt som de minskar sina kostnader och fortfarande ger sina gäster en bra upplevelse. Genom att gå i bräschen för hållbarhet kan boenden också nå ut till miljömedvetna resenärer.

Om inte alla marknadsaktörer vidtar omedelbara och betydande åtgärder kommer problemet bara att bli än mer akut. Samarbete är nyckeln till att minska koldioxidutsläppen i branschen. Om alla, från konsumenter till regeringar, arbetar tillsammans är det möjligt att uppnå en koldioxidneutral resebransch till 2050. 

 

Vad tycker du om den här sidan?

Topics
Sammanfattning
  • Booking.coms nya rapport hjälper boenden att identifiera på vilka områden de kan minska koldioxidutsläppen, med ett gemensamt mål att göra reseindustrin koldioxidneutral till 2050.
  • Många boenden har redan vidtagit åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, men det går att göra mer. 
  • Tre huvudsakliga förbättringsområden – minskad resursanvändning, utbildning av personal och gäster samt omställning till förnybar energi – är avgörande för att minska utsläppen.
  • Trots de initiala investeringarna leder de flesta initiativ för minskade koldioxidutsläpp till kostnadsbesparingar för boenden.