มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของเรา

อัปเดตเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึก

กิจกรรมใดก็ตามที่เสนอบนแพลตฟอร์มของเราและเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตควรจะต้องมาพร้อมกับความเคารพ ความนอบน้อม และการตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ในโลกทั้งผู้คน สัตว์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เราตัดสินใจว่าจะร่วมธุรกิจและไม่ร่วมธุรกิจกับใครโดยอาศัยแนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) และแนวคิดขอบเขต 5 ประการ (Five Domains)


เนื้อหาในบทความนี้:

 1. ผู้ที่เราจะร่วมธุรกิจด้วย
 2. ผู้ที่เราจะไม่ร่วมธุรกิจด้วย
 3. แนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการ
 4. แนวคิดขอบเขต 5 ประการ

ผู้ที่เราจะร่วมธุรกิจด้วย

เราจะร่วมธุรกิจกับที่พักและคู่ค้าประเภทต่อไปนี้:

 • เขตอนุรักษ์และศูนย์ดูแลสัตว์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดของสัตว์
 • สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง ซึ่งมีดังต่อไปนี้ World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), Association of Zoos and Aquariums (AZA), European Association of Zoos and Aquariums (EAZA) และ Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของเรา
 • สถานที่ซึ่งผู้มาเยือนสามารถดูสัตว์ป่าในสภาพธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ
 • ทัวร์เชิงอนุรักษ์ที่มีความรับผิดชอบซึ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่เกี่ยวข้อง โดยทัวร์จะเน้นไปที่การศึกษาหาความรู้
 • ทัวร์ชมวาฬและโลมาซึ่งจัดอย่างมีความรับผิดชอบ
 • ที่พักซึ่งมีบริการให้ขี่หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ที่เลี้ยงไว้ เช่น ขี่ม้า

ผู้ที่เราจะไม่ร่วมธุรกิจด้วย

เราไม่ร่วมธุรกิจกับที่พักหรือคู่ค้าที่เสนอหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ต่อไปนี้:

 • การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสัตว์ป่าบางสายพันธุ์*
 • การนำสัตว์มาแสดง โชว์ และละครสัตว์ที่มีสัตว์ป่าบางสายพันธุ์*
 • การนำสัตว์มาสู้กันทุกชนิด
 • การแข่งขันสัตว์ทุกชนิด
 • การล่าสัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง และการล่าสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่จำกัด
 • การขี่สัตว์ป่า
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีวาฬและ/หรือโลมาถูกขังในพื้นที่จำกัด
 • สถานที่ที่มีการนำสัตว์ป่ามาเพาะเลี้ยงโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เชิงการค้า เช่น ฟาร์มจระเข้ ฟาร์มผลิตกาแฟขี้ชะมด ฟาร์มดีหมี ฟาร์มเต่า ฟาร์มงู ฯลฯ 
 • สถานที่ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า เช่น กระดองเต่า เนื้อเต่า หนังงู หัวจระเข้ ฯลฯ

* สายพันธุ์บางสายพันธุ์รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล ช้าง หมี สัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่ สัตว์ตระกูลไพรเมต สลอธ นกล่าสัตว์ สัตว์เลื้อยคลาน


แนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการ

เราคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ตามแนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการ แนวคิดนี้เชื่อว่ามนุษย์ต้องทำให้สัตว์เป็นอิสระจากสิ่งต่อไปนี้:

 • อิสระจากความหิวหรือความกระหาย โดยจัดหาน้ำจืดและอาหารที่เหมาะสมให้
 • อิสระจากความไม่สบายกาย โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงที่อยู่อาศัยและพื้นที่พักผ่อนแสนสบาย
 • อิสระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือโรคภัย โดยปฏิบัติกับสัตว์ด้วยความเคารพ อีกทั้งทำให้มั่นใจว่ามีระบบดูแลจัดการสัตว์ที่ได้คุณภาพ และเข้าถึงการรักษาพยาบาลสัตว์ได้
 • อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติ โดยให้พื้นที่ที่เพียงพอ สร้างสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และเอื้อให้สัตว์มีพฤติกรรมทางสังคมตามแต่ละสายพันธุ์
 • อิสระจากความกลัวและความทุกข์ โดยมอบสภาพแวดล้อมและการดูแลที่ไม่เป็นการทารุณจิตใจ

แนวคิดขอบเขต 5 ประการ

นอกเหนือไปจากแนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการแล้ว เรายังใช้แนวคิดขอบเขต 5 ประการ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์จะดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน แนวคิดขอบเขต 5 ประการมุ่งเน้นในเรื่องสภาพจิตใจของสัตว์มากกว่าและส่งเสริมสวัสดิภาพเชิงบวกของสัตว์นอกเหนือจากการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทางร่างกาย แนวคิดนี้เชื่อว่าสัตว์มีสิทธิ์ในด้านต่อไปนี้:

 • โภชนาการ - สามารถเข้าถึงอาหารและน้ำที่เพียงพอ สมดุล หลากหลาย และสะอาด
 • สิ่งแวดล้อม - รู้สึกสบายในแง่ของอุณหภูมิ พื้นที่ อากาศ กลิ่น เสียง และการคาดการณ์ได้
 • สุขภาพ - ปัจจัยที่ทำให้ไม่มีโรค การบาดเจ็บ ความบกพร่อง และมีสมรรถภาพทางกายในระดับดี
 • พฤติกรรม - ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย แปลกใหม่ และดึงดูดใจผ่านระบบประสาทส่วนที่รับความรู้สึกเข้า การสำรวจ การหาอาหาร การเชื่อมสัมพันธ์ การเล่น การล่าถอย ฯลฯ
 • สภาพจิตใจ - ความเพลิดเพลิน ความสบาย และความมีชีวิตชีวา ในขณะเดียวกันก็มีสภาวะเชิงลบลดลง เช่น ความกลัว ความหงุดหงิด ความหิว ความเจ็บปวด หรือความเบื่อ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?