Channel manager: การแจ้งเตือน

เรียนรู้วิธีจัดการการแจ้งเตือนใน Channel manager เกี่ยวกับการจองที่ได้รับจาก Booking.com เช่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับราคา การจอง และจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง

ความช่วยเหลือ
Channel manager: การแจ้งเตือน
หากท่านไม่ได้รับอีเมลเกี่ยวกับการจอง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: ตรวจสอบในกล่องข้อความของท่านอีกครั้ง เพราะอีเมลดังกล่าวอาจอยู่ในกล่องอีเมลขยะ นอกจากนี้
ความช่วยเหลือ
Channel manager: การแจ้งเตือน
ฟีเจอร์นี้ได้เปิดใช้งานโดยผู้ให้บริการระบบ และไม่สามารถปิดใช้งานสำหรับที่พักใดที่พักหนึ่งได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามผู้ให้บริการระบบ Channel manager
ความช่วยเหลือ
Channel manager: การแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลการจองที่ผู้ให้บริการระบบได้ส่งถึงท่าน ทั้งนี้ หากท่านต้องการปิดการแจ้งเตือนดังกล่าว