Click-2021

ปีนี้การประชุมสุดยอดคู่ค้าประจำปีของเราเป็นแบบออนไลน์ โดยมีเนื้อหาให้คู่ค้าทั้งแบบถ่ายทอดสดและแบบเข้าชมภายหลังตามความต้องการ โดยเราได้แบ่งปันไฮไลท์สำคัญ ๆ จากทั้ง 3 วันไว้ในเนื้อหาสรุปนี้