Bea de Andres

Bea de Andres

Head of Sustainability ที่ Booking.com 

Bea de Andres เป็น Head of Sustainability ที่ Booking.com
Booking.com กำลังผลักดันพันธกิจที่มีต่อการเดินทางอย่างยั่งยืนผ่านทางความร่วมมือกับบริษัททั่วโลก รวมถึงโครงการริเริ่มต่าง ๆ ในแวดวง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย Bea de Andres ตำแหน่ง Head of Sustainability - Core Business ได้แบ่งปันวิธีที่คู่ค้าได้รับการสนับสนุนบนเส้นทางนี้