Profile picture for the user

Zach O'Neil

Group Product Manager ของ Booking.com

Zach O'Neil เป็น Group Product Manager ของ Booking.com
ดีมานด์การเดินทางในประเทศของอเมริการะหว่างช่วงฟื้นตัวนั้นอยู่ในระดับสูง และที่พักคู่ค้าในสหรัฐอเมริกาก็สามารถใช้ประโยชน์จากดีมานด์ดังกล่าวได้ด้วยราคาสำหรับรัฐในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นราคาใหม่ของเรา