Neesha Kanaga

Neesha Kanaga

นักเขียนของ Booking.com

Neesha Kanaga เป็นนักเขียนให้กับ Click. Magazine
ประสบการณ์การเช็คอินเป็นตัวกำหนดบรรยากาศของทั้งการเข้าพัก เราได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาผู้เดินทางจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับคัดเลือกมาเข้าร่วมการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ของ Booking.com เพื่อค้นพบว่าผู้เดินทางวางแผนอย่างไรและมีประสบการณ์เช่นไรในวันแรกของทริป