Profile picture for the user

Linda Close

เจ้าของ The Botanic Apartments ในวอร์นามบูล

Linda Close เป็นเจ้าของ The Botanic Apartments ในวอร์นามบูล
Linda Close เป็นเจ้าของ The Botanic Apartments ในวอร์นามบูล ประเทศออสเตรเลีย เธอจะมาบอกเล่าว่าธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างไรเมื่อเธอลงมือทำตามความมุ่งมั่นที่ตนเองมีต่อความยั่งยืน