Clem.jpeg

Clemency Newman

นักเขียนของ Booking.com

Clemency Newman เป็นนักเขียนให้กับ Click. Magazine
รายงานฉบับใหม่เน้นให้เห็นถึงมาตรการซึ่งที่พักคู่ค้าสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ภาคการเดินทางก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 โดยมี 3 ด้าน (ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานไปจนถึงการให้ความรู้) ที่จะช่วยให้ที่พักรับมือกับความท้าทายจากการลดคาร์บอน