Profile picture for the user

Will Hide

นักเขียน Click. เรื่องการเดินทาง

Will Hide เป็นนักเขียนและนักข่าวเรื่องการเดินทาง ผู้ซึ่งใช้เวลา 12 ปีทำงานในหัวข้อการเดินทางให้ The Times ก่อนที่จะผันตัวเป็นฟรีแลนซ์