Profile picture for the user

Claire Baranowski

นักเขียน Click. เรื่องการเดินทาง

Claire Baranowski เริ่มต้นอาชีพด้วยการเขียนคู่มือเดินทาง ก่อนที่จะย้ายไปเขียนข่าวและเขียนเกี่ยวกับการเดินทาง