Profile picture for the user

Tran Trong Kien

CEO และผู้ก่อตั้ง TMGroup

Tran Trong Kien เป็น CEO และผู้ก่อตั้ง TMGroup ซึ่งเป็นบริษัทด้านการเดินทางของเวียดนาม