Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

c
1

HỦY BOOKING

Chúng tôi muốn hủy booking *** bởi dịch Covid-19. Chúng tôi buộc lòng đóng cửa tạm thời cho đến khi có thông báo tốt hơn từ Chính Phủ.  We would like cancel a booking *** because of Covid-19 epidemic recently. We quitely worry about this problem. So, we force to temporarily close homestay until we have Government's announcement.