Bea de Andres

Bea de Andres

Head of Sustainability tại Booking.com 

Bea de Andres là trưởng bộ phận du lịch bền vững tại Booking.com.
Thông qua các quan hệ hợp tác toàn cầu, các sáng kiến trong ngành và phát triển sản phẩm, Booking.com đang thúc đẩy cam kết của mình về du lịch bền vững. Bea de Andres, Head of Sustainability - Core Business, chia sẻ cách các đối tác được hỗ trợ trong hành trình này