Simon Casson, President of Hotel Operations, Four Seasons - EMEA

Simon Casson

President of Hotel Operations, Four Seasons - EMEA

Simon Casson là Chủ tịch phụ trách Vận hành khách sạn của Four Seasons ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi