Morten Larsen, Head of Product Marketing, Booking.com

Morten Larsen

Trưởng phòng marketing sản phẩm, Booking.com

Morten Larsen dẫn dắt nhóm marketing sản phẩm trực thuộc đơn vị kinh doanh giải pháp thanh toán tại Booking.com