David Vismans, Chief Product Officer, Booking.com

David Vismans

Chief Product Officer, Booking.com

David Vismans là người đứng đầu mảng sản phẩm tại Booking.com. Ông chịu trách nhiệm giám sát chiến lược sản phẩm đa nền tảng trên phạm vi toàn cầu cho công ty