Katrina Visser

Người viết bài cho Click. Magazine

Katrina Visser là người viết về du lịch cho Blog và Click. của Booking.com.