Profile picture for the user

Gianbattista Vespucci

Commercial Director Partner Services, Booking.com

Gianbattista Vespucci là Giám đốc Thương mại, ban Dịch vụ Đối tác tại Booking.com.
Từ khách đi công tác và dân du mục công nghệ số, cho đến sinh viên và người cư trú có quốc tịch nước ngoài, nhiều phân khúc khách du lịch khác nhau ngày càng muốn lưu trú dài ngày. Gianbattista Vespucci, Giám đốc Thương mại tại Booking.com, giải thích cách để chỗ nghỉ có thể thu hút những đối tượng khách này cũng như lợi ích khi thực hiện