David Koker, Director Commercial Services, Booking.com

David Koker

Senior Director, Central Partner Services, Booking.com

David Koker là Giám đốc cấp cao phụ trách Dịch vụ Đối tác Trung tâm tại Booking.com.