Marianne Gybels, Global Manager Corporate Social Responsibility, Booking Cares

Marianne Gybels

Quản lý toàn cầu các vấn đề về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Booking Cares

Marianne Gybels là Quản lý toàn cầu các vấn đề về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Booking Cares