Jonathan MacDonald, best-selling author, speaker and advisor to the likes of Google, IKEA and Microsoft

Jonathan MacDonald

Diễn giả và tác giả đắt khách

Jonathan MacDonald là tác giả đắt khách kiêm diễn giả và cố vấn cho các công ty như Google, IKEA và Microsoft