Profile picture for the user

Sally Hoggshead

Tác giả và diễn giả

Sally Hogshead là tác giả ăn khách, diễn giả và CEO của How to Fascinate®