Alessandro Pacilio, Booking.com

Alessandro Pacilio

Senior Product Marketing Manager, Booking.com

Alessandro Pacilio là Quản lý cấp cao về Marketing sản phẩm tại Booking.com
Alessandro Pacilio, Quản lý Marketing cấp cao về Sản phẩm tại Booking.com, chia sẻ những phân tích chuyên sâu thiết thực mà các quản lý chỗ nghỉ có thể áp dụng trong giai đoạn phục hồi, góp phần thu hút khách và khôi phục doanh nghiệp của mình