Tran Trong Kien

Trần Trọng Kiên

Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TMGroup

Trần Trọng Kiên là Tổng giám đốc và cũng là người sáng lập TMGroup, một công ty du lịch Việt Nam.