Profile picture for the user

Thimon de Jong

Nhà tâm lý học xã hội và vị lai

Thimon de Jong là một nhà tâm lý học xã hội và theo trường phái vị lai