Profile picture for the user

Noa Barbiro

Quản lý nhóm sản phẩm, Booking.com

Noa Barbiro là Quản lý nhóm sản phẩm tại Booking.com, công tác tại Trung tâm Học máy ở Tel Aviv, Israel.