Đánh giá sẽ hiển thị trên trang của tôi trong bao lâu?

Đánh giá của khách sẽ hiển thị trên trang đánh giá của Quý vị trong 24 tháng. Sau thời gian đó, các đánh giá này sẽ tự động được xóa. Khi các đánh giá được xóa, tổng điểm của Quý vị cũng sẽ được tính lại dựa trên các đánh giá vẫn còn trên trang. Chúng tôi thực hiện việc này nhằm đảm bảo khách luôn xem được các đánh giá thích hợp và cập nhật về chỗ nghỉ của Quý vị.