Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Một đánh giá sẽ nằm trong trang của tôi bao lâu?

Cập nhật 2 tháng trước
Lưu

Đánh giá được giữ lại trên trang đánh giá của Quý vị 36 tháng. Sau thời gian đó, chúng sẽ tự động được lưu trữ và có thể được tìm thấy ở cuối trang chỗ nghỉ.

Một khi các đánh giá được lưu trữ, điểm tổng thể của Quý vị cũng sẽ được tính toán lại với các đánh giá vẫn còn trực tuyến.

Trước tháng 8/2020, các đánh giá được hiển thị trong 2 năm. Khi chúng tôi chuyển sang giữ các đánh giá trong vòng 3 năm, chúng tôi đã mở rộng việc duy trì các đánh giá có sẵn. Sau ngày 31/7/2021, các đánh giá lâu hơn 3 năm sẽ không được hiển thị công khai, cũng có nghĩa là sẽ có chút thay đổi trong điểm đánh giá và số lượng đánh giá của Quý vị. 

Bài viết này có hữu ích không?