Một đánh giá sẽ nằm trong trang của tôi bao lâu?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Đánh giá được giữ lại trên trang đánh giá của Quý vị 36 tháng. Sau thời gian đó, chúng sẽ tự động được lưu trữ và có thể được tìm thấy ở cuối trang chỗ nghỉ.

Một khi các đánh giá được lưu trữ, điểm tổng thể của Quý vị cũng sẽ được tính toán lại với các đánh giá vẫn còn trực tuyến.

Quý vị nghĩ gì về trang này?