Đăng nhập extranet từ một thiết bị mới

Đã cập nhật 3 tháng trước

Nếu Quý vị đăng nhập extranet của Booking.com từ một thiết bị mới, Quý vị sẽ được yêu cầu xác minh chi tiết của Quý vị.

Chọn một trong số các tùy chọn sau đây:

  • Gọi điện thoại: Chọn tùy chọn này để nhận một cuộc gọi thông báo mã gồm 6 chữ số
  • Tin nhắn văn bản: Quý vị sẽ nhận được một mã gồm 6 chữ số qua tin nhắn SMS.
  • Mã xác minh Pulse: Đăng nhập vào ứng dụng Pulse và lấy mã PIN của Quý vị từ trang “Thêm

Các mã này sẽ cho phép Quý vị đăng nhập lại vào extranet của Booking.com.

Quý vị nghĩ gì về trang này?