Làm sao để thêm thiết bị vào Pulse?

Quý vị có thể thêm thiết bị vào ứng dụng Pulse bằng cách đăng nhập vào extranet (Quý vị không thể thêm trực tiếp những thiết bị này trên ứng dụng):

  1. Đi đến “Tài khoản”, sau đó đến "Các thiết bị của tôi".
  2. Quý vị sẽ có thể thấy những thiết bị hiện đang đăng nhập vào ứng dụng.

Quý vị đã mất một trong các thiết bị của mình? Nhấp vào nút “Từ chối” để ngăn chặn truy cập ứng dụng từ thiết bị này.