Làm sao để thay đổi địa chỉ email đăng nhập extranet của Quý vị?

Rất tiếc, Quý vị không thể thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập vào extranet. Tuy nhiên, chủ tài khoản ("quản trị viên") có thể tạo đăng nhập mới với tài khoản email khác rồi xóa địa chỉ email cũ.

Để tạo tài khoản đăng nhập mới, "quản trị viên" cần:

 1. Nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc phải trên cùng trên extranet
 2. Nhấp vào "Tạo và quản lý người dùng"
 3. Chọn "Thêm người dùng", sau đó nhấn "Người dùng mới"
 4. Hoàn tất các chi tiết và nhấn vào "Tiếp theo"
 5. Chọn các quyền hạn phù hợp và nhấp "Gửi lời mời"

Sau khi người dùng chấp nhận lời mời, họ có thể truy cập tài khoản mới này bằng cách đăng nhập với địa chỉ email mới.

Để xóa tài khoản đăng nhập cũ, "quản trị viên" cần:

 1. Nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc phải trên cùng trên extranet
 2. Nhấp vào "Tạo và quản lý người dùng", sau đó nhấn "Quản lý" kế bên tài khoản cũ
 3. Chọn "Bỏ người dùng"

Nếu tài khoản cần truy cập vào nhiều chỗ nghỉ, "quản trị viên" cần:

 1. Nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" ở góc phải trên cùng trên extranet
 2. Nhấp vào "Tạo và quản lý người dùng"
 3. Chọn "Thêm người dùng", sau đó nhấn "Người dùng hiện tại"
 4. Thêm tên đăng nhập và địa chỉ email của chỗ nghỉ Quý vị muốn thêm
 5. Chọn "Xem lại quyền truy cập" và nhấp "Gửi lời mời"

Sau khi người dùng chấp nhận lời mời, họ cũng có thể truy cập vào chỗ nghỉ đó.

Lưu ý: Nếu muốn thay đổi địa chỉ email sử dụng để truy cập một tài khoản extranet có từ 5 chỗ nghỉ trở lên, Quý vị sẽ cần liên lạc với đội ngủ trợ giúp đối tác tại địa phương.