Đặt phòng

Tìm hiểu cách truy cập và quản lý đặt phòng chỗ nghỉ trong extranet Booking.com hoặc ứng dụng Pulse để xử lý thay đổi, hủy đặt phòng, quá tải đặt phòng và vắng mặt.

Bài viết này có hữu ích không?