Làm sao để tôi chia sẻ vị trí và hình ảnh của mình với khách bằng Pulse?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Để giúp Quý vị trao đổi với khách rõ ràng hơn, chúng tôi đã thêm vài tính năng nhắn tin bao gồm bản mẫu, chia sẻ vị tríchia sẻ hình ảnh vào ứng dụng Pulse.

Quý vị có thể chia sẻ địa điểm chỗ nghỉ, hay địa điểm của bất cứ địa danh nào để giúp khách tìm đường đến. Quý vị cũng có thể chia sẻ hình ảnh bằng cách chụp hình mới hay chọn một hình ảnh có sẵn trong máy.

Cách chia sẻ vị trí hay hình ảnh của Quý vị với khách bằng Pulse:

  1. Vào phần "Tin nhắn" và chọn khách mà Quý vị muốn liên lạc
  2. Bấm nút "+" ở góc trái dưới cùng màn hình chat
  3. Chọn các lựa chọn có sẵn
  4. Bấm "Gửi"

Để chọn và gửi những bản mẫu tin nhắn có sẵn đến khách:

  1. Vào phần "Tin nhắn" và chọn khách mà Quý vị muốn liên lạc
  2. Bấm nút "Các bản mẫu" ở góc phải dưới cùng màn hình chat
  3. Chọn bản mẫu Quý vị muốn gửi và kiểm tra lại tin nhắn
  4. Bấm "Gửi"

Quý vị nghĩ gì về trang này?