Nếu khách yêu cầu tôi hủy đặt phòng, tôi cần làm thao tác nào trong extranet?

Việc cho chúng tôi biết về bất kỳ yêu cầu hủy đặt phòng nào Quý vị nhận được từ khách là rất quan trọng, để Quý vị không bị tính hoa hồng cho những đặt phòng này.

Nếu khách muốn hủy đặt phòng, Quý vị có thể thực hiện việc này dễ dàng trong extranet. Chỉ cần làm theo những bước sau:

  1. Vào mục “Đặt phòng
  2. Nhấp vào tên khách hoặc số đặt phòng tham chiếu tương ứng
  3. Chọn “Yêu cầu hủy đặt phòng” nằm bên phải trang
  4. Quý vị và khách đều sẽ nhận email xác nhận rằng đặt phòng đã được hủy.

Quan trọng: Yêu cầu hủy đặt phòng của khách phải được nhận ít nhất 48 giờ trước ngày khách nhận phòng.

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?