Tôi có thể thay đổi đơn đặt phòng không?

Khi khách đặt phòng, đơn đặt phòng của họ được xác nhận ngay lập tức. Đôi khi sau đó khách lại muốn thực hiện thay đổi cho đặt phòng của họ.

Nếu khách liên hệ với Quý vị để thay đổi đặt phòng, hãy hướng dẫn khách thực hiện qua email xác nhận hoặc tài khoản Booking.com của họ. Quý vị sẽ không thể thay đổi đặt phòng giúp khách.

Quý vị chỉ có thể chỉnh sửa đặt phòng (giá hoặc ngày) vào hoặc sau ngày nhận phòng thông qua mục “Đặt phòng” trong extranet. Chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào mã số đặt phòng hoặc tên phòng
  2. Chọn một lựa chọn từ trình đơn nằm bên phải màn hình trong mục “Cập nhật đặt phòng này

Tìm hiểu về thời gian và cách thức hủy đơn đặt phòng.