Tôi có thể xóa các đơn đặt phòng đã hủy không?

Ngay cả sau khi đặt phòng đã hủy, đặt phòng đó vẫn tồn tại trên hệ thống và không thể xóa được. Việc lưu hồ sơ về thông tin này và theo dõi số lượng đơn đặt phòng đã lưu trú cũng như đã hủy mà Quý vị nhận được rất hữu ích. Điều này sẽ mang lại bức tranh tổng quan cho Quý vị và giúp xem xét các đề xuất mà chúng tôi có thể đưa ra bất kể hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ của Quý vị như thế nào.