Tôi không tìm thấy nút “vắng mặt” trên extranet. Nút này ở đâu?