Tôi không tìm thấy nút “vắng mặt” trên extranet. Nút này ở đâu?

Quý vị chỉ có thể đánh dấu khách vắng mặt từ nửa đêm ngày đến cho đến 48 giờ sau ngày nhận phòng ban đầu.

Sau thời điểm này, Quý vị không thể báo cáo vắng mặt nữa.