Tôi không tìm thấy nút “vắng mặt” trên extranet. Nút này ở đâu?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Quý vị có thể nhấn nút "Đánh dấu vắng mặt" từ 00:00 ngày nhận phòng cho đến 48 giờ (tức 2 ngày làm việc) sau ngày trả phòng. Sau thời điểm này, Quý vị không thể báo cáo vắng mặt nữa.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại